ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67                                               

तलाखु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार तलाखुक जनसङ्ख्या २,९७६ अछि । जाहिमे ७६८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,४०२ आ महिलाक सङ्ख्या १,५७४ रहल अछि ।

                                               

थानापाटी

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार थानापाटीक जनसङ्ख्या २,८३१ अछि । जाहिमे ६२६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,३६३ आ महिलाक सङ्ख्या १,४६८ रहल अछि ।

                                               

मनहिया

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार मनहियाक जनसङ्ख्या ७६३४ अछि । जाहिमे ११२५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३७९५ आ महिलाक सङ्ख्या ३८३९ रहल अछि ।

                                               

बसन्तपुर, रुपन्देही

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार बसन्तपुर, रुपन्देहीक जनसङ्ख्या ८१६३ अछि । जाहिमे १२०५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४०७२ आ महिलाक सङ्ख्या ४०९१ रहल अछि ।

                                               

पडसरी

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पडसरीक जनसङ्ख्या १००३९ अछि । जाहिमे १९८८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४८६८ आ महिलाक सङ्ख्या ५१७१ रहल अछि ।

                                               

दयानगर

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार दयानगरक जनसङ्ख्या ९२२९ अछि । जाहिमे १७६९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४३८३ आ महिलाक सङ्ख्या ४८४६ रहल अछि ।

                                               

पोखरभिण्डी

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पोखरभिण्डीक जनसङ्ख्या ६२२० अछि । जाहिमे ९३५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३१०५ आ महिलाक सङ्ख्या ३११५ रहल अछि ।

                                               

पटखौली

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पटखौलीक जनसङ्ख्या ५७०८ अछि । जाहिमे ९१६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २८५५ आ महिलाक सङ्ख्या २८५३ रहल अछि ।

                                               

छाप्रे, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार छाप्रे, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ३,५०६ अछि । जाहिमे ६१७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७४७ आ महिलाक सङ्ख्या १,७५९ रहल अछि ।

                                               

कल्यान

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कल्यानक जनसङ्ख्या ६,३०७ अछि । जाहिमे १,२७१ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,८९२ आ महिलाक सङ्ख्या ३,४१५ रहल अछि ।

                                               

सालकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार सालकोटक जनसङ्ख्या ८,५१० अछि । जाहिमे १,६३६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४,०९१ आ महिलाक सङ्ख्या ४,४१९ रहल अछि ।

                                               

काफलकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार काफलकोटक जनसङ्ख्या ३,५९९ अछि । जाहिमे ५८४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७०० आ महिलाक सङ्ख्या १,८९९ रहल अछि ।

                                               

आग्रीगाउँ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार आग्रीगाउँक जनसङ्ख्या २,७०७ अछि । जाहिमे ५०९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,२१८ आ महिलाक सङ्ख्या १,४८९ रहल अछि ।

                                               

मालारानी

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार मालारानीक जनसङ्ख्या ५,२७७ अछि । जाहिमे १,०९२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,५१९ आ महिलाक सङ्ख्या २,७५८ रहल अछि ।

                                               

लेखफर्सा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार लेखफर्साक जनसङ्ख्या ५,८२३ अछि । जाहिमे १,३०१ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,६७३ आ महिलाक सङ्ख्या ३,१५० रहल अछि ।

                                               

तातोपानी, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार तातोपानी, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ५,५८७ अछि । जाहिमे १,१०९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,६०६ आ महिलाक सङ्ख्या २,९८१ रहल अछि ।

                                               

मटेला, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार मटेला, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ६,०६२ अछि । जाहिमे १,०२१ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,९०४ आ महिलाक सङ्ख्या ३,१५८ रहल अछि ।

                                               

हरिहरपुर, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार हरिहरपुर, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ४,५८१ अछि । जाहिमे ९५४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,१८१ आ महिलाक सङ्ख्या २,४०० रहल अछि ।

                                               

धारापानी, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार धारापानी, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ३,०७३ अछि । जाहिमे ५५२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,४५६ आ महिलाक सङ्ख्या १,६१७ रहल अछि ।

                                               

नेटा, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार नेटा, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ३,५६७ अछि । जाहिमे ६४७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७८० आ महिलाक सङ्ख्या १,७८७ रहल अछि ।

                                               

टाप्टिङ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार टाप्टिङक जनसङ्ख्या २,०२६ अछि । जाहिमे ४८० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ९३१ आ महिलाक सङ्ख्या १,०९५ रहल अछि ।

                                               

पंचन

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पंचनक जनसङ्ख्या १,५०८ अछि । जाहिमे ३३३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ७१८ आ महिलाक सङ्ख्या ७९० रहल अछि ।

                                               

बासा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार बासाक जनसङ्ख्या ३,२५६ अछि । जाहिमे ६७६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,५७४ आ महिलाक सङ्ख्या १,६८२ रहल अछि ।

                                               

जुबु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार जुबुक जनसङ्ख्या ३,७९१ अछि । जाहिमे ८२६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,८१९ आ महिलाक सङ्ख्या १,९७२ रहल अछि ।

                                               

नेचाबतासे

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार नेचाबतासेक जनसङ्ख्या ३,४०९ अछि । जाहिमे ७६७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,६१७ आ महिलाक सङ्ख्या १,७९२ रहल अछि ।

                                               

बुङ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार बुङक जनसङ्ख्या ४,५२० अछि । जाहिमे ९८२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,२४७ आ महिलाक सङ्ख्या २,२७३ रहल अछि ।

                                               

चौंरीखर्क

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार चौंरीखर्कक जनसङ्ख्या ३,७०९ अछि । जाहिमे ९६८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,८७२ आ महिलाक सङ्ख्या १,८३७ रहल अछि ।

                                               

नाम्चे

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार नाम्चेक जनसङ्ख्या १,५४० अछि । जाहिमे ४८० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ८०७ आ महिलाक सङ्ख्या ७३३ रहल अछि । नाम्चे

                                               

छेस्काम

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार छेस्कामक जनसङ्ख्या ३,७६७ अछि । जाहिमे ८०९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,८१० आ महिलाक सङ्ख्या १,९५७ रहल अछि ।

                                               

पजारु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पजारुक जनसङ्ख्या ७,१६३ अछि । जाहिमे १,२४४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,४८६ आ महिलाक सङ्ख्या ३,६७७ रहल अछि ।

                                               

रोकायागाउँ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार रोकायागाउँक जनसङ्ख्या ३,३८५ अछि । जाहिमे ५७२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७३२ आ महिलाक सङ्ख्या १,६५३ रहल अछि ।

                                               

आश्राङ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार आश्राङक जनसङ्ख्या १,४११ अछि । जाहिमे २७७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ६८९ आ महिलाक सङ्ख्या ७२२ रहल अछि ।

                                               

झाप्रा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार झाप्राक जनसङ्ख्या ५,८०२ अछि । जाहिमे ९८६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,९३५ आ महिलाक सङ्ख्या २,८६७ रहल अछि ।

                                               

सुवानावाली

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार सुवानावालीक जनसङ्ख्या २,९२६ अछि । जाहिमे ५१६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,३९७ आ महिलाक सङ्ख्या १,५२९ रहल अछि ।

                                               

रामीडाँडा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार रामीडाँडाक जनसङ्ख्या २,४२९ अछि । जाहिमे ४४५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,१८६ आ महिलाक सङ्ख्या १,२४३ रहल अछि ।

                                               

खगेनकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार खगेनकोटक जनसङ्ख्या ४,८४४ अछि । जाहिमे ९६३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,३९० आ महिलाक सङ्ख्या २,४५४ रहल अछि ।

                                               

कोर्तांग

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कोर्तांगक जनसङ्ख्या ३,२४२ अछि । जाहिमे ५५२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,६१० आ महिलाक सङ्ख्या १,६३२ रहल अछि ।

                                               

थालारैकर

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार थालारैकरक जनसङ्ख्या ४,६६१ अछि । जाहिमे ७८८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,३३३ आ महिलाक सङ्ख्या २,४२८ रहल अछि ।

                                               

पैंक

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पैंकक जनसङ्ख्या ४,९३५ अछि । जाहिमे ८५४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,४८८ आ महिलाक सङ्ख्या २,४४७ रहल अछि ।

                                               

सिमा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार सिमाक जनसङ्ख्या ५,२७५ अछि । जाहिमे ९३९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,४७४ आ महिलाक सङ्ख्या २,८०१ रहल अछि ।

                                               

रग्दा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार रग्दाक जनसङ्ख्या ४,०८५ अछि । जाहिमे ७७२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,००६ आ महिलाक सङ्ख्या २,०७९ रहल अछि ।

                                               

कार्कीगाउँ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कार्कीगाउँक जनसङ्ख्या ६,२०६ अछि । जाहिमे १,१४३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,०५३ आ महिलाक सङ्ख्या ३,१५३ रहल अछि ।

                                               

भगवती,जाजरकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार भगवती,जाजरकोटक जनसङ्ख्या ३,४७९ अछि । जाहिमे ६२१ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७७४ आ महिलाक सङ्ख्या १,७०५ रहल अछि ।

                                               

दसेरा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार दसेराक जनसङ्ख्या ८,१७८ अछि । जाहिमे १,४३२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४,०४८ आ महिलाक सङ्ख्या ४,१३० रहल अछि ।

                                               

मजकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार मजकोटक जनसङ्ख्या ७,८६६ अछि । जाहिमे १,३७० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,८३९ आ महिलाक सङ्ख्या ४,०२७ रहल अछि ।

                                               

साल्मा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार साल्माक जनसङ्ख्या ६,२९७ अछि । जाहिमे १,०४८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,०६३ आ महिलाक सङ्ख्या ३,२३४ रहल अछि ।

                                               

वरेङ गाउँपालिका

वरेङ गाउँपालिका बागलुङ जिलामे अवस्थित अछि । वि.सं २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा ७४४ स्थानीय तह लागू करलावाद बागलुङ जिलामे साविकक धुल्लुवास्कोट, हुग्दीशिर, सल्यान, बाटाकाचौर आ सुखौरा गाउँ विकास समितिसभके मिलाए वरेङ गाउ ...

                                               

डाँडागाउँ,जाजरकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार डाँडागाउँ,जाजरकोटक जनसङ्ख्या ६,८३९ अछि । जाहिमे १,२५३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,३८१ आ महिलाक सङ्ख्या ३,४५८ रहल अछि ।

                                               

ढिमे

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार ढिमेक जनसङ्ख्या ७,५५१ अछि । जाहिमे १,३११ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,७९६ आ महिलाक सङ्ख्या ३,७५५ रहल अछि ।

                                               

गर्खाकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार गर्खाकोटक जनसङ्ख्या ५,६३० अछि । जाहिमे ९८९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,७८० आ महिलाक सङ्ख्या २,८५० रहल अछि ।

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →